8 εντεταλμένοι σύμβουλοι στο Δήμο Βοΐου, μεταξύ αυτών και ο Μανώλης Γκάσης!

Share

συνεδριαση δημοτικο συμβουλιο βοιουΔείτε την απόφαση για τον ορισμό εντεταλμένων συμβούλων στο Δήμο Βοΐου που σας παρουσιάζει πρώτος ο siera fm…

Ο Δήμαρχος Βοΐου ορίζει τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους ως άμισθους Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Βοΐου και τους μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής:
1). Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δόρδα Χρήστο του Ευαγγέλου, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο και του μεταβιβάζει:
Α). Τις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες:
– Του Γραφείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
– Του Γραφείου Αθλητισμού
Β). Τις κατά τόπο αρμοδιότητες στην Τοπική Κοινότητα Γαλατινής:
α). Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Τοπική Κοινότητα.
β). Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Τοπική Κοινότητα.
γ). Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα.
δ). Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην Τοπική Κοινότητα Γαλατινής.
ε). Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Τοπικής Κοινότητας Γαλατινής.
στ). Έχει την Εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων.
ζ). Έχει την ευθύνη λειτουργίας της Τοπικής Κοινότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής
αντικείμενα:
1- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
2- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.
3- της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της Τοπικής Κοινότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
η). Υπογράφει τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας της Τοπικής Κοινότητας Γαλατινής.

2). Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ευθυμιάδη Αναστάσιο του Αργυρίου, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο και του μεταβιβάζει:
– Τις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες του Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

3). Την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ζιάρα Φωτεινή του Βασιλείου, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο και της μεταβιβάζει:
– Tην ευθύνη των προτάσεων και του σχεδιασμού του Δήμου για το νέο ΕΣΠΑ (Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020).

4). Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Καρακουλάκη Παναγιώτη του Νικολάου, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο και του μεταβιβάζει:
– Τις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες του Τμήματος Συντήρησης Υποδομών και Πολιτικής Προστασίας

5). Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τζιλίνη Ελευθέριο του Ζήση, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο και του μεταβιβάζει:
Τις Κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας:
α). Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας.
β). Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
γ). Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
δ). Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας Σιάτιστας.
ε). Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
στ). Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής
αντικείμενα:
1- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων
2- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων
3- της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της Δημοτικής Ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

6). Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τιούκαλια Δημήτριο του Νικολάου, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο και του μεταβιβάζει:
– Τις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες του Γραφείου Πολιτισμού.

7). Τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Χατζή Ιωάννη του Αθανασίου, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο και του μεταβιβάζει:
– Τις καθ΄ ύλην αρμοδιότητες του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας και Αλληλεγγύης.

8). Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γκάση Εμμανουήλ του Χρήστου, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο και του μεταβιβάζει:
– Tην εποπτεία, παρακολούθηση, έλεγχο και συντονισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος που περιλαμβάνει ειδικότερα τα
Τμήματα:
α) Τμήμα Μελετών και Τεχνικών Έργων
β) Τμήμα Περιβάλλοντος
γ) Τμήμα Πολεοδομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:
i). Γραφείο Έκδοσης Αδειών
ii) . Γραφείο ελέγχου Αδειών
iii) . Γραφείο Πολεοδομικών και Χωροταξικών Θεμάτων

B. Για θέματα του Γραφείου Τουρισμού υπεύθυνος θα είναι ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Λαμπρόπουλος.

Γ. Στους ανωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους αναθέτουμε την υπογραφή «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 Κ.Δ.Κ.
εγγράφων σχετικών με του τομείς ευθύνης και εποπτείας τους καθώς και την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Τα έγγραφα που αφορούν θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές υπογράφονται από τον Δήμαρχο.

Δ. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος, ενώ η άσκηση οποιασδήποτε από τις
ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες προϋποθέτει την κοινοποίηση των σχετικών διοικητικών πράξεων στο γραφείο Δημάρχου.

Ε. Η θητεία των παραπάνω οριζόμενων Εντεταλμένων Συμβούλων ακολουθεί τη θητεία των αρμόδιων Αντιδημάρχων και είναι δυνατή η ανάκλησή της, με αιτιολογημένη
απόφαση του Δημάρχου.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ19 Responses to 8 εντεταλμένοι σύμβουλοι στο Δήμο Βοΐου, μεταξύ αυτών και ο Μανώλης Γκάσης!

 1. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΖΙΛΙΝΗΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ;ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΙΟΥΚΑΛΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ;ΕΥΧΟΜΑΙ ΒΙΟΝ ΑΝΘΟΣΠΑΤΟΝ.

 2. ΔΗΜΗΤΡΑ

  ΣΥΝΕΧΊΖΟΥΜΕ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΑΞΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ. ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΑΙΑΔΑ.ΑΞΙΟΙ,

 3. ΓΙΑΝΝΗΣ

  Είχαμε τους αρραβώνες έγινε κι ο γάμος.
  Όχι πως δεν το βλέπαμε δηλαδή, αλλά αντιπολίτευη σ’ αυτόν το Δήμο θα κάνει μόνο ο Καραμπατζιάς και η Ορφανίδου.
  Να θεωρήσω ότι με ην παραπάνω κίνηση προσχωρεί ο κος Γκάσης στο συνδυασμό του Λαμπρόπουλου;
  Κι απ’ ότι βλέπω αναλαμβάνει και καθήκοντα σχετικά με το αντικείμενο της επαγγελματικής του εναχόλησης. Να υποθέσω ότι η άμισθη παροχή υπηρεσιών από τον Κο Γκάση θα ξεπληρωθεί με τη λήψη πολλών εάν όχι όλων των τεχνικών έργων του Δήμου για την επόμενη πενταετία.
  Μήπως πέρα απ’ όλα αυτά οργανώνεται από τώρα και μια διάδοχη κατάσταση στο Δήμο;

 4. 1)ο λαός του βοείου αν ήθελε να κυβέρνηση ο γκάσης θα τον εκανε δημαρχο.Πολητες βοιου προβατα Μπεεεεεεεεεεε!!!!!!!!!!!!!

 5. Και τον εορτασμό του δεκαπενταύγουστο θα τον ξεκινήσουμε απότον μάιο

 6. ΓΙΑΝΝΗΣ

  Όλα τα είδαμε σ’αυτό το Δήμο μέχρι τώρα πλην ενός.
  Να δούμε και το Φαραώ σε κανένα εκτελεστικό πόστο και τίποτα άλλο σ’αυτό τον κόσμο.

 7. ΓΙΑΝΝΗΣ

  Ερώτηση:
  Ποιος θα παίρνει τις αποφάσεις για τα τεχνικά έργα του Δήμου:
  1. Ο Γκερεχτές ή
  2. Ο Γκάσης

  Ε ρε γλέντια…………

  • Για τη Σιατιστα και γυρω ο κυριος Γκερεχτες για το υπολοιπο Βοιο ο κυριος Γκασης.

  • Oti afora ta energiaka erga(fotovoltaika) lazaros oti afora protogeni tomea(tirokomia)patras-dikos oti afora politistika dromena ZN-petalotis oti afora ton tourismo(arhontiko)i darda ke to real estate hatzis-gerehtes.ke oti afora ton ethelontismo dikos-kontoliza-giouris

 8. ΓΙΑΝΝΗΣ

  Ρε μήπως είναι ψεκασμένος ο Δήμαρχός μας!!!!!!!!!!!!

 9. Μενει να δουμε Πατρας-Κατσαουνη-Νακο-Γκογκο-Κοσμιδη-Χατζη……………………………….Ωττα-Περπερη

 10. ΓΙΑΝΝΗΣ

  Τα πολλά λόγια είναι φτώχια.
  Με τις απανωτές αποφάσεις του Δημάρχου έχουμε καταντήσει να γίνουμε γραφικοί σαν Δήμος και στα διάφορα πολιτικά πηγαδάκια να είμαστε το πρώτο θέμα συζήτησης.
  Έχουμε ένα πληθυσμό σαν Δήμος κάτι λιγότερο από 20.000 και ω του θαύματος έχουμε στείλει στο Δήμο να μας κυβερνήσει μια κλίκα η οποία αρνείτε να αποδεχθεί ότι έχει ξεφτίσει.
  Σε συζήτηση που είχα με ενεργό πολιτικό παράγοντα του τόπου, μου είχε εκμυστηρευτεί ότι το επίπεδο της νέας Δημοτικής αρχής είναι τόσο χαμηλό που δεν θα αργήσουμε να το διαπιστώσουμε από μόνοι μας. Πόσο δίκιο δυστυχώς είχε…..
  Είμαστε δυστυχώς άξιοι της μοίρας μας.
  Όταν δεν εμπιστεύεσαι μέλη ή στελέχη του συνδυασμού που σε ανέδειξε, όταν ανατρέχεις για βοήθεια σε πολιτικά τελειωμένους ανθρώπους, όταν προσλαμβάνεις στελέχη αντιπάλου συνδυασμού για να πραγματοποιήσουν το προεκλογικό σου πρόγραμμα, πάει να πει ότι δεν έχεις όραμα, δεν έχεις σχέδιο, δεν έχεις ιδέες και προσπαθείς να καπηλευτείς τις όποιες γνώσεις και προσβάσεις που αυτοί έχουν, σε μηχανισμούς και κέντρα αποφάσεων, που εσύ δεν έχεις ή το χειρότερο δεν μπορείς να αποκτήσεις λόγω επιπέδου.
  Λυπάμαι πραγματικά για την κατάντια μας!!!!!!!!!!!!

  Υ.Γ. Πόσο μάταιο είναι να στηρίζεις τις όποιες ελπίδες σου για να γίνει κάτι καλό σ’ αυτό τον τόπο, σε ανθρώπους που τον έφεραν σε αυτό το σημείο……………

  • ΘΕΟΓΝΙΣ

   ΘΑ ΣΥΝΦΩΝΗΣΩ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΟΤΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ..

 11. Pantos o dimarhos opou brethi ke stathi to monadiko pragma pou epanalamvani ine «ego ime dimarhos ego kano koumanto»malon prospathi na to empedosi

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.